Vårt systematiska kvalitetsarbete

Work for you har upparbetade och dokumenterade rutiner för genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete. Att kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla vår verksamhet och våra tjänster utgör navet i detsamma. Vårt systematiska kvalitetsarbete syftar till ständig utveckling och förbättring av verksamheten. Samtliga delar av kvalitetsarbetet dokumenteras, analyseras och återförs i form av muntlig och skriftlig återkoppling till berörda; internt, till deltagare, till personal och externt till uppdragsgivare.

Vårt uppföljnings- och kvalitetsarbete präglas av att vara transparent och väl dokumenterat. Kvalitetsarbetet har även i sig självt ett förebyggande syfte via dess systematik och kontinuitet, mindre avvikelser och klagomål hinner aldrig växa till sig innan de uppdagas. Uppföljnings- och kvalitetsarbetet är väl förankrat i hela organisationen. Förankringsarbetet i sig utgör en del av själva kvalitetsarbetet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete och dess processer och rutiner präglas av att:

 • Vara transparent och väl dokumenterat
  All dokumentation kopplad till vårt kvalitetsarbete finns på vårt intranät för att skapa transparens internt. Vidare kommunicerar vi vårt kvalitetsarbete externt med uppdragsgivare.
 • Syfta till att förenkla och effektivisera rutiner
  I varje led letar vi ”best practice” för att bli effektiva och förenkla vårt arbete optimalt, vilket innebär att kvalitetsarbetet syftar till att hitta och dokumentera ”best practice” för att möjliggöra ett lärande.
 • Vara systematiskt
  Utvärderingar, undersökningar och uppföljningar skall baseras på behov och fynden skall komma till nytta i vår ständiga strävan att förbättra verksamheten.
 • Vara väl förankrat i hela verksamheten
  Mål och rutiner i vårt uppföljnings- och kvalitetsarbete är väl förankrade och ingår i den grundläggande introduktionen för medarbetare inom Work for you. Vidare kommuniceras förändringar kontinuerligt inom organisationen.
 • Utveckla verksamheten
  Våra uppföljningar skall bidra till att vi utvecklar våra rutiner och arbetssätt.
 • Svara mot externa krav
  Detta uppnås genom att noga gå igenom uppdragsgivarens krav på vår tjänst och anpassa våra uppföljningar och vårt kvalitetsarbete utifrån dessa krav. Detta resulterar i en metodhandbok vilken finns tillgänglig på vårt intranät.

Våra uppdragsgivare ges full insyn i relevanta delar av vårt kvalitetsarbete. Våra deltagare ska engageras och motiveras till att ta del av vårt kvalitetsarbete framförallt gällande påverkansmöjligheter, klagomål, vårt likabehandlingsarbete och vårt arbete med trakasserier och kränkande behandling.

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete?

Kontakta oss!